Tova Arieli's Mother Passed Away


נפטרה שרה שרייבר אמה של חברתנו טובה אריאלי

בצער רב התבשרנו על פטירתה שרה שרייבר, אמה של חברנו טובה אריאלי.

ההלוויה התקיימה ביום ראשון, כ"ד באלול 11/9/12.

המשפחה יושבת שבעה בבית משפחת שרייבר, רחוב בר-אילן 7 בכפר סבא. יום אחרון לשבעה – יום שני (בבוקר), 17/9/12 .

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של טובה ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"