Shoftim 5778


Reeh 5778

Ekev 5778


VaEtchanan 5778


Devarim 5778


Matot-Masei 5778
Pinchas 5778


Avi Fridman's Mother Passed Away


נפטרה שושנה אמו של חברנו אבי פרידמן 

בצער רב התבשרנו על פטירתה של שושנה פרידמן, אמו של חברנו אבי פרידמן.

ההלוויה התקיימה ביום חמישי.

אבי יושב שבעה בבית אמו ז"ל ברחוב הרב מימון 39 בבני-ברק. יום אחרון לשבעה – יום רביעי (בבוקר), 27/6/18.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערו של אבי ומשפחתו. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"

Balak 5778
Avraham Lavi Passed Away


נפטר ר' אברהם-אנג'לו לביא (לייבוביץ) 

בצער רב אנו מבשרים על פטירתו של חבר קהילתנו ר' אברהם-אנג'לו לביא (לייבוביץ).

ההלויה תתקיים ביום ראשון י"א בתמוז 24/6/14 בשעה 15:30 בבית העלמין פרדס החיים  בכפר-סבא.

המשפחה תשב שבעה בביתו של המנוח, ברח' הרצל 64ב בכפר סבא. יום אחרון לשבעה – יום ששי (סמוך לכניסת השבת), 29/6/14.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של חברתנו אורה ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"


Chukat - 5778


Korach 5778


Shlach 5778
BeHa'alotcha 5778


New Building Photos - May 20, 2018

הקש על התמונה המתאימה על מנת להגדילה

Naso 5778


Shavuot 5778BaMidbar 5778


BeChukotai 5778